1. Điều mà bạn ấn tượng nhất về kiến thức tôi chia sẻ là gì?
2. Bạn cảm thấy mình tiến bộ cụ thể ra sao?

Gửi lời cảm ơn